Category Archives: CD

Drama CD: S Kare x Night Vol. 3 -Hard & Maniac- Minato Ichinose
Release Date: 6.30.17

Purchase here

終極のDOLLS PV (Shuukyoku no Dolls PV)

Sougyoku no Noah (CV: Kaji Yuki) 7.26.17
Kougyoku no Richard 

(CV:

Kondo Takashi) 8.23.17
Hisui no Dietrich (CV: Namikawa Daisuke) 9.27.17
Kohaku no Rolf (CV:

Nojima Kenji) 10.25.17
Kongou no Darius (CV:

Kimura Ryohei) 11.22.17
Murasaki Zuishou no Fay (CV:

 Toriumi Kosuke) 

12.27.17